Angličtina pre deti

Organizovanie voľného času a opatera detí s výučbou anglického jazyka


- rodinná atmosféra
- profesionálny pedagóg
- malé skupinky
- individuálny pristup k dieťatu
- rozvoj osobnosti a kreativity                                                      

Výchovno-vzdelávacia činnosť a prostredie


Činnosť je zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov – na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa.
Prostredie je postavené na vzájomnej dôvere, slušnom správaní a úcte k ostatným, priateľstve, vzájomnej pomoci a ohľaduplnosti.
Je to takisto miestom, kde sa deti učia tvorivo myslieť a pracovať, prispôsobovať sa zmenám, rozhodovať sa a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, vzájomne spolupracovať a byť tolerantní k ostatným ako aj okolitému prostrediu.
Veľkou snahou je vytvoriť podmienky pre zábavu a pohodu, vytvoriť podnetné prostredie, pocit bezpečia, lásky a pozornosti, ktoré uspokoja citové ako aj spoločenské potreby dieťaťa.
Hlavnou prioritou je vyzdvihnúť hodnoty akými sú vzájomný rešpekt, spolucítenie, rozvoj sebadôvery a sebaistoty a pozitívne myslenie.
V deťoch podporujem samostatnosť, tvorivosť, predstavivosť, záujem o hru a schopnosť komunikácie v detskom kolektíve.
Nízkym počtom detí v skupinách zaručujem interaktívny a individuálny prístup .
Deti spoznávajú pravidlá, ktoré sa učia chápať a dodržiavať.
Vyvíjajú sa v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.

 

Výučba anglického  jazyka

- dieťa sa zoznamuje s cudzím jazykom prostredníctvom správne volených prostriedkov , foriem a metód, hravou formou  a rozvíja svoju slovnú zásobu v rámci vybraných tém a komunikačných situácií súvisiacich najmä s jeho životom v rodine, MŠ a jeho činnosťami


- dbám, aby výučba cudzieho jazyka bola zaujímavou činnosťou a aby deti nenásilným a hravým spôsobom nadobudli čo najviac vedomostí

- využívam vekové osobitosti a schopnosti dieťaťa učiť sa jazyk prirodzene a ľahko

- proces prebieha prevažne v slovenskom jazyku  a postupným včleňovaním anglických slov, slovných spojení a viet